TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Ako Svätopluk svoju zem za bieleho koňa predal... Vzájomné obrazy Slovákov a Maďarov v slovenských a maďarských dejepisných učebniciach vydávaných v rokoch 1918 až 1989

Untitled Document
Slávka Otčenášová
Summary

Slávka Otčenášová: How Svätopluk Sold His Land for a White Horse...: Different Images of Slovaks and Hungarians in Slovak and Hungarian Textbooks Published in the Years 1918 - 1989

This article deals with the mutual images and stereotypes of Slovaks and Hungarians presented in Czechoslovak, Slovak and Hungarian history textbooks published between 1918 – 1989. The textbooks employed the same principles while creating the image of the Self and the Other. In all cases the authors of the textbooks opted for creating a positive image of their own nation by employing images of its cultural and moral superiority, while the Others were characterized as immoral traitors on a lower degree of civilisational development. Narratives presented in official history textbooks reflect the political agenda, desirable values and the efforts the political elites made in order to create a collective identity of the citizens of the state and to develop the loyalty of subjects to the country they live in. Thus, every change of political regime brings with it the necessity to reinterpret the past and to reconstruct the national history – as such, in which the current state, or the current ambitions and political programs of the elites would be seen as the natural, legitimate and most desirable result of historical development.

Bibliografická informácia

Slávka Otčenášová : Ako Svätopluk svoju zem za bieleho koňa predal... Vzájomné obrazy Slovákov a Maďarov v slovenských a maďarských dejepisných učebniciach vydávaných v rokoch 1918 až 1989. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD. je odbornou asistentkou na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa dejinám historiografie, historickým mýtom a stereotypom, kolektívnej pamäti a kolektívnej identite. Je autorkou monografie Schválená minulosť. Kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918 – 1989). (Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010).