TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Ako sa z národovcov stávala elita? Martinskí deklaranti po roku 1918

Untitled Document
Lucia Segľová
Summary

Lucia Segľová: How did National Activists become elites? The Careers of the Slovak National Declaration Assembly Participants after 1918
The article analyses the careers of a particular group of participants of the Declaration assembly that took place on 30th October, 1918, in Turčiansky Sv. Martin/Turócszentmárton (present day Martin in Slovakia). At the assembly, the Declaration of the Slovak Nation was proclaimed, by which the participants declared the "will of the Slovak nation" to become a part of the newly established Czechoslovak Republic. The author focuses particularly on 33 male participants who hailed from Turčiansky Sv. Martin, the very town where the declaration assembly took place. The study centers on two questions. Firstly, family background and more specifically, the relationship of kinship ties of the participants to their later career success in the spheres of politics, economy and public service. Secondly, the influence of regime changes in 1918 (the dissolution of Austria-Hungary and establishment of the Czechoslovak republic), 1939 (the dissolution of Czechoslovakia and establishment of the so called war-time Slovak republic), and 1948 (the seizure of power by the Communist party of Czechoslovakia) on the social position and careers of the Declaration assembly members.

Keywords

Declaration of Slovak Nation 1918, national activists, elites, family, Turčiansky Sv. Martin, Turócszentmárton, Martin

Bibliografická informácia

Lucia Segľová : Ako sa z národovcov stávala elita? Martinskí deklaranti po roku 1918. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove / The Institute of Romany Studies University of Prešov, Slovakia
a/and
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Slovenské národné múzeum v Martine / Museum of Roma Culture in Slovakia, Slovak National Museum in Martin, Slovakia