TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Ako človek prestával byť vládcom prírody

Untitled Document
Roman Holec
Summary

Holec, Roman: How Man Stopped Ruling Nature

The study pays attention to the changes that occurred in the relationship between man and nature, based on selected natural disasters (from the earthquake in Lisbon, 1755, to the Fukushima nuclear power plant accident, caused by an earthquake and the subsequent tsunami in 2011). There were changes of attitude that first lead to an impression that man ruled nature and was the only creator of values, while man's main aim was to exploit and conquer nature. However, people gradually learnt that they are helpless in the face of natural forces, and all their sins against nature will be paid back in a much more intensive form. The text focuses on the global impact of disasters, dominated by volcanic eruptions and earthquakes and also on the extent to which society is conscious of them, the way they affect mental attitudes, the language context, social situation, etc. The history of natural disasters is not a history of progress, but rather a history of human helplessness against the forces of nature. We are not able to predict earthquakes, volcanic eruptions; even floods constantly catch us by surprise with their unpredictable course and intensity. We have reached a stage where we encounter one catastrophic scenario after another. Those who open the Pandora's box of key issues related to the environmental problems of the past and present, which are basically the same, find themselves in that kind of labyrinth. These are not issues related to individuals, nations and countries any longer; they concern humanity as a whole.

Keywords

man and nature, natural disasters, their consequences, man as a ruler of nature?

Bibliografická informácia

Roman Holec : Ako človek prestával byť vládcom prírody. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. prednáša na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK a zároveň je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV. Špecializuje sa na problematiku hospodárskych a sociálnych dejín Uhorska, resp. strednej Európy v 19. a 20. storočí, na dejiny šľachty a životného prostredia.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti