TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

"Zelené kádry" jako radikální alternativa pro venkov na západním Slovensku a ve středovýchodní Evropě 1917 - 1920

Untitled Document
Jakub Beneš
Summary

Jakub Beneš: The 'Green Cadres' as a Radical Alternative for the Countryside in Western Slovakia and East Central Europe, 1917 - 1920
This article explores the phenomenon of the ‘Green Cadres' at the end of the First World War in Austria-Hungary, with a focus on events in western Slovakia 1918-1920. The Green Cadres were bands of army deserters and radicalized peasants who hid in the forests and mountains of the monarchy during the last year of the war and then violently attempted to topple the social-political order in many localities as the state collapsed. The article suggests that they represented both the last major episode of peasant unrest in the region and a radical new attempt by the rural common people to influence the character of national and social politics in the interwar period. The nationalist dimension of this loose social movement appears to have been particularly strong in western Slovakia and may indicate some affiliation with the leaders of Slovak Catholic populism. On the other hand, the inability of nationalist elites to coopt the Green Cadres was in part responsible for their marginalization in narratives of Czechoslovak liberation as well as in contemporary historiography. On the basis of sources in Slovak, Czech, Slovenian, Serbo-Croatian, and German, this study argues that the Slovak case of the Green Cadres fits into a broader transnational phenomenon, which sheds new light on the history of East Central Europe in the twentieth century. 

Keywords

Peasant revolt, Deserters, First World War, Slovakia, Austria-Hungary, Nationalism, Social Revolution, Violence

Bibliografická informácia

Jakub Beneš : "Zelené kádry" jako radikální alternativa pro venkov na západním Slovensku a ve středovýchodní Evropě 1917 - 1920. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Jakub Beneš pôsobí od roku 2015 na University College v Oxforde, kde prednáša o dejinách 19. storočia a metodologických prístupoch v historiografii. Predtým absolvoval výskumný štipendijný pobyt na School of History and Cultures na Univerzite v Birminghame (Veľký Británia). Vo svojích publikáciách sa venoval etnickému nacionalizmu a sociálnej demokracii v habsburskej monarchii. K téme vplyvu nacionalizmu v robotníckom hnutí v monarchii pripravil knihu Workers and Nationalism. Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890-1918.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)