TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

"Zdravie je boží dar - nezneužívajte ho, ale radšej využívajte". Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky a ich medicínske znalosti

Untitled Document
Tünde Lengyelová
Summary

Tünde Lengyelová: "Health Is A Divine Gift - Do Not Abuse It, Rather Enjoy It": The Knowledge of Medicine by Noble Women in the Role of Patients and Healers

People in the Middle Ages and in the early modern period suffered from various diseases, injuries, pandemics and older age consequences to a considerably greater extent than nowadays. Many publicists were intrigued by physical and mental health problems of well-known historical figures, though frequently these problems were just unfounded and fabricated tales. 

Nevertheless, sources of the period contain a lot of information on health issues, diseases and methods of healing.  Unwritten, but usual commitment of a noble woman was to attend to health not only of her immediate family, especially children, but also of other people at their court.  In many cases detailed descriptions of problems, relatively accurate diagnostics and therapy based on empirical experiences are available. Only few aristocratic women could pride themselves on having their own family doctor in the 16th and 17th centuries. Therefore many noble women considered healing as their hobby and not just as one of their duties.
The most popular were obviously midwifery and gynecology. The first exceptionally detailed and well documented treatment of doctor Gaspar Fraxin was performed on his patient Ursula Kanizsay, the wife of palatine. Paleopathological analyses of remains of Elisabeth (Alžbeta) Czobor give us interesting information on her health condition.
Secret cures and treatments were handed down for generations and guarded as the most precious family jewels. Every medicine was meticulously recorded into a recipe book. Books of recipes were more a collection of recipes for a particular member of the family and his or her specific health problems rather than a universal collection of medicines and treatments.
Also, there were several men who were interested in medical knowledge. Concerns with health issues and curing is one of the many demonstrations of humanistic orientation of Hungarian nobility in the 16th and 17th centuries and attest to general interest in education and inclination to secular way of life.

Keywords

early modern period, nobility court, folk medicine, physicians, noble women, pregnancy, health condition

Bibliografická informácia

Tünde Lengyelová : "Zdravie je boží dar - nezneužívajte ho, ale radšej využívajte". Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky a ich medicínske znalosti. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu  SAV v Bratislave. Je vedúcou oddelenia novovekých dejín. Venuje sa najmä každodennému životu v období raného novoveku a rodovej problematike. Publikuje doma i v zahraničí. Je autorkou knihy Bosorky, strigy, čarodejnice (Bratislava, 2013) a spoluautorkou a editorkou viacerých knižných publikácií: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Bratislava : AEP 2004. 304 s.); Z Bardejova do Prešporku. (Eds. Tünde Lengyelová - Csukovits Enikő. Prešov – Bratislava : PU – HU SAV 2006, 308 s.) a monografie Báthory. Život a smrť. (Tünde Lengyelová – Gábor Várkonyi. Praha : Ottovo nakladatelství 2009, 304 s.)