TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

"Vráťme si mesto!" Prejavy nespokojnosti "mestského občana" v politickom diskurze v Prešove 1918 - 1938

Untitled Document
Veronika Szeghy-Gayer
Summary

Veronika Szeghy-Gayer: Forms of Dissatisfaction of the "Burghers" in the Political Discourses of Prešov between 1918 and 1938 
The paper aims to provide an analysis of the politics of two local interest groups of Prešov, the so-called city parties, as specific forms of middle class dissatisfaction in the interwar period. Based on contemporary election results and archival sources, the first part of the study examines the political behaviour of the inhabitants of Prešov between 1920 and 1935, which helps to determine to what extent the city parties were popular among the multilingual and multi-religious voters. The second part investigates the social composition and the political discourse of the city parties. These local political groups were supported by 10-12% of the voters. Most of their followers were organized among the liberal middle classes, who were not able to identity with the politics of the big parliamentary parties. Their members defined themselves mainly against the Communist and Catholic movement. However, they also criticized the measures of the Czechoslovak government. And at the level of discourse they expressed dissatisfaction with the domestic policy of Czechoslovakia in the form of a virtual community of city burghers, regardless of their ethnic backgrounds. It is argued that because of the high percentage of Hungarian and Jewish intellectuals and entrepreneurs among the leaders and supporters of the local parties, this type of local politics might have been an alternative to the Jewish and Hungarian national politics at a local level.

 

Keywords

Prešov, Jews, Hungarian pro-governmental politics, local patriotism

Bibliografická informácia

Veronika Szeghy-Gayer : "Vráťme si mesto!" Prejavy nespokojnosti "mestského občana" v politickom diskurze v Prešove 1918 - 1938. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Veronika Szeghy-Gayer, PhD.  pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, a je externá spolupracovníčka na Katedre histórie FF UJPŠ. Zaoberá sa interetnickými vzťahmi na území Východného Slovenska. V rokoch 2012 – 2017 pracovala v Inštitúte pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied v Budapešti.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938