TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

"V rozpore so socialistickou morálkou vyžadujú niektorí pracovníci rôzne úplatky za vybavovanie vecí a zabezpečovanie úloh, ktoré patria k ich povinnostiam." Vedenie komunistickej strany a jeho prejavy o korupcii

Untitled Document
Norbert Kmeť
2011/2: Korupcia  Rozhľady
Summary

Norbert Kmeť: "In Conflict with the Socialist Morals some Employees Demand Various Bribes in Order to Carry Out their Duties…" Leadership of the Communist Party of Czechoslovakia and Slovakia and Their Attitudes towards Corruption

Corruption, bribery, favouritism, abuse of authority etc. has existed in every society. In Czechoslovakia, the first years after the Second World War when a new regime was built up with the direct participation of the communists, were no exception. Naturally, these phenomena did not stop after the Communist party assumed undisputed control over the government of Czechoslovakia, quite the opposite, unprecedented spread of corruption started.
Following the total destruction of political and economic systems as well as of the system of traditional bourgeois or capitalist ethics, conditions for increase in corruption arose. There was a constant need for shortage goods of everyday use and other articles; quality of the services provided was unsatisfactory, the problem with flats was still an issue, etc.
Although bribery, corruption, favouritism, abuse of authority or power, reactionary attitudes, etc. were officially criticised by the Communist leaders, it was done only in a general manner and they were not the issues of everyday political discourse despite the fact that the corruption was widespread amongst the members of the Communist party. The exponents of the regime accounted for widespread presence of corruption as a hangover of capitalist society and reactionist mentality that should cease once the "socialistic ethics" wins its way. However, creation of the uncorrupted "socialistic man" failed, as most people preferred their individual needs to active participation in "the new society" formation.
Talks about bribery and corruption became more frequent in the beginning of the seventies of the 20th century. These forms were verbally criticised by the Communist party, but the criticism had no influence on the decrease of corruption in the society. Various forms of bribery and corruption, abuse of power and authority had become part and parcel of the life in the socialistic society. Everybody tried to achieve his or her goals by whatever means possible and they took corruption and bribery in the society for granted.

Bibliografická informácia

Norbert Kmeť : "V rozpore so socialistickou morálkou vyžadujú niektorí pracovníci rôzne úplatky za vybavovanie vecí a zabezpečovanie úloh, ktoré patria k ich povinnostiam." Vedenie komunistickej strany a jeho prejavy o korupcii. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Norbert Kmeť, CSc. je vedecký pracovník Ústavu politických vied SAV. Predmetom jeho výskumu sú politické dejiny na Slovensku po roku 1945. Je autorom monografie Postavenie cirkví na Slovensku 1948 – 1951 (Bratislava 2000). Editoval knižné práce Jozefa Jablonického, a to Podoby násilia (Bratislava 2000); Samizdat o odboji, štúdie a články (Bratislava 2004); Samizdat o odboji, štúdie a články 2 (Bratislava 2006). Je editor publikácie Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu... Pocta Jozefovi Jablonickému (Bratislava 2005). Spolu s Jurajom Marušiakom zostavil zborník Slovensko a režim normalizácie.