TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

"V našej politike škandál za škandálom nasleduje..." Korupčné škandály v politickom živote v Uhorsku (1903 - 1913)

Untitled Document
András Cieger
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

András Cieger: "One scandal follows the other in our politics…" The Role of Corruption Cases in Hungarian Political Life at the Beginning of the 20th Century

The domestic affairs of Hungary in the first decades of the twentieth century can be described as a series of intertwining corruption scandals. The study gives a joint analysis of four major cases during the years between 1903 and 1913. It examines the reason for the increase in the number of scandals and the way public sins became the central themes of the political agenda at the turn of the century. By looking at the anatomy of scandals the study offers a general overview of how the world of politics has altered in the twentieth century and how the politicising techniques characteristic of the modern age worked. The author examines six aspects in more detail: (1) timing of scandals; (2) actors (initiators, targets); (3) typical reasons of the scandals (e.g. secret party funds, conflict of interest, trafficking of influence); (4) strategies of the actors (e.g. personalisation, discrediting, publication of the cases, vs. elimination, neutralization); (5) staging of the scandal (Where is the main place of the political drama?); (6) consequences (e. g. new and stricter press law, journalist as a scapegoat; crisis of the political system).

Kľúčové slová

korupcia, korupčné škandály, sprenevera, politická inštrumentalizácia, financovanie strán, dualizmus, Uhorsko

Bibliografická informácia

András Cieger : "V našej politike škandál za škandálom nasleduje..." Korupčné škandály v politickom živote v Uhorsku (1903 - 1913). In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

András Cieger, PhD. študoval dejepis a teóriu politiky na Eötvös Lóránd Tudományegyetem v Budapešti, kde v roku 2003 získal titul PhD. Venuje sa politickým a sociálnym dejinám Uhorska v 19. storočí. Je autorom monografií Lónyay Menyhért 1822-1884. Szerepek – programok – konfliktusok. Budapest (2008) a Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán. Budapest (2011). Medzi jeho cudzojazyčné publikácie patria: Governmental Corruption in East-Central European History. In Jahrtausendwende 2000. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest) Budapest, 2001, s. 335-349; Constitutional Documents of Austria, Hungary and Liechtenstein, 1791-1849. Eds. Ilse Reiter, András Cieger, Paul Vogt. (Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europe: Volume 2) München, 2005; Sichtweisen der Verwaltungsautonomien 1848-1918. In Autonomien in Ungarn 1848-2000. Verfasst von András Cieger, Jenő Gergely usw. Budapest, 2006, s. 22-77; 'We are now the first people in Hungary'. Count Andrássy's Family and Friends through the Eyes of an English Governess. New Hungarian Quarterly, 2008, č. 3, s. 133-142.