TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

"Stav zemiansky národa slovenského". Uhorská šľachta slovenského pôvodu

Untitled Document
József Demmel
Summary

József Demmel: "The nobility of the nation of Slovaks…": The Nobility of Slovak Origin in the Kingdom of Hungary

In Slovak and Hungarian historiography and in the public opinions of the both nations as well, there is an extended image that in the Kingdom of Hungary before 1918 having Slovak identity and being a member of the nobility represented two opposing concepts about two irreconcilable social groups. Another widespread concept is that Slovaks were not a complete society within the Kingdom of Hungary as they lacked the nobility of Slovak origin. The aristocracy of Slovak origin (with Slovak as their mother language), had a distinguished position in the Kingdom of Hungary until the end of 1870s. Some members of the nobility of Slovak origin could be found in Hungary even in the interwar period.
In the study the author argues that it is important to pay a special attention to the issue of the mother language when conducting research into particular aristocratic families whose several generations lived in the North of a Slovak-Hungarian language border. "A Slovak nobleman" is an unknown and contradictory phenomenon only from the point of view of the 21st century. The changes in ethnic identity cannot be perceived as breaking identity or being hypocritical. The fluid identities were a common matter in the Kingdom of Hungary. The biggest challenge for the study of the nobility, which has started recently, will probably be not to perceive noblemen on the basis of their ethnicity as Slovaks and Hungarians, but we should examine their features from complex perspective.

Bibliografická informácia

József Demmel : "Stav zemiansky národa slovenského". Uhorská šľachta slovenského pôvodu. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

József Demmel, PhD. je vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sídli v Bé-kešskej Čabe. Špecializuje sa na proces formovania národov v 19. storočí v kontexte Uhorska, s dôrazom na slovensko – maďarské vzťahy. Je autorom publikácií „… egész Szlovákia elfért egy tutajon…" Tanulmányok a szlovák történelemről a 19. századi Magyarországon. (Pozsony : Kalligram, 2009); A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. (Pozsony : Kalligram, 2011); „ale i tá láska ostala len platonickou". Súkromný život Ľudovíta Štúra. (In OS – Občianska spoločnosť, 3/ 2011) a editorom výberu z prác Ľ. Štúra, B. Grünwalda a M. Mudroňa: Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Válogatott írások és beszédek. Ed. Demmel József. (Pozsony, Kalligram, 2012); Grünwald Béla – Mudrony Mihály: A Felvidék. Ed.: Demmel József – Kocsis Aranka (Pozsony : Kalligram, 2011).
 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914