TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

"Rabovačky" v závere prvej svetovej vojny a ich ohlas na medzivojnovom Slovensku

Untitled Document
Miloslav Szabó
Summary

Szabó, Miloslav: The Looting at the End of the Great War and their Echo in Interwar Slovakia. 
In the last days of the First World War soldiers returning home, along with civilians, attacked representatives of the Hungarian state and wealthy individuals, especially Jews. They expelled them from their homes and looted them, or they simply destroyed their property. In some places regular Hungarian troops executed the leaders of these rioters. This study seeks to offer an alternative to the prevailing interpretation of the looting, which emphasize the social or ethnic motivations of the economically and nationally oppressed Slovak rioters. Instead, it examines the reversal of the perpetrators and victims that was carried out not only immediately after the looting had occurred, but repeatedly throughout the whole interwar period. This is to be seen as an expression of the growing anti-Semitism, because the Jews were ultimately accused of the murder of allegedly innocent Slovaks.

Keywords

Looting, The First World War, Revolution, Victims, Anti-Semitism

Bibliografická informácia

Miloslav Szabó : "Rabovačky" v závere prvej svetovej vojny a ich ohlas na medzivojnovom Slovensku. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., pôsobí v Historickom ústave SAV v rámci projektu SAS PRO. Zaoberá sa dejinami rasizmu, antisemitizmu a nacionalizmu v Nemecku a strednej Európe v 19. a 20. storočí, ako aj intelektuálnymi dejinami. Je autorom monografií Boh v ofsajde (Bratislava: Kalligram, 2004),  Rasa a vôľa. Alfred Rosenberg a Mýtus 20. storočia (Bratislava: Kalligram, 2004) a Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922)(Bratislava : Kalligram, 2014). V uplynulých rokoch pracoval na výskumnom projekte o slovenskom národnom hnutí a antisemitizme v rokoch 1875 až 1922. Z novších publikácií: „Židovská otázka" na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky (Střed/Centre, roč. 3, 2011, č. 2, s. 59–81), Vertraute Feindbilder. Die trans-nationalen Bezüge des slowakischen Antisemitismus um 1900. (Bohemia, roč. 51, 2011, č. 2, s. 358–388), "Be-cause words are not deeds." Antisemitic Practice and Nationality Policies in Upper Hungary around 1900. (Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, Nr. 3, July 2012. Dostupné na: www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=299)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)