TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

"Prosím Ťa drahý priateľu, keby si sa potom v ministerskej rade zasadil za to, aby sa spojenému ústavu dostalo toho, čo potrebuje." Korupcia a klientelizmus v politike Milana Hodžu

Untitled Document
Ľudovít Hallon
2011/2: Korupcia  Rozhľady
Summary

Ľudovít Hallon: "My dearest friend, if you could, when time comes, put through in the Council of Ministers what is needed for our joint company…" Corruption and Clientelism in the politics of Milan Hodža

Czech and Slovak banks had a great opportunity for development in the interwar Czechoslovakia. However, following the economic expansion in the beginning of the 20´s banking industry in Czechoslovakia faced a serious crisis.
Influential political circles and their representatives used the hard position of individual banks and through promises of state support gained from them various benefits, especially political bank credits. The most active in this sense was the all-powerful Agrarian party (Agrárna strana) and its leader Milan Hodža, a minister multiple times and later the prime minister.  The Agrarian party and namely Milan Hodža tried during the whole interwar period to expand their political influence at the expense of Slovak commercial bank industry. To achieve this goal they used every opportunity that came along in the economic development. Apart from legal forms of pressure they engaged in many controversial, even obviously illegal means that in the beginning had a form of clientelism.
Later, representatives of the Agrarian party switched form clientelism to real corruption in the form of enforced financial gifts for their political activities as we know it from the highest political circles nowadays.

Kľúčové slová

korupcia, klientelizmus, bankovníctvo, agrárna strana, Milan Hodža, Československá republika 1918 – 1938 

Bibliografická informácia

Ľudovít Hallon : "Prosím Ťa drahý priateľu, keby si sa potom v ministerskej rade zasadil za to, aby sa spojenému ústavu dostalo toho, čo potrebuje." Korupcia a klientelizmus v politike Milana Hodžu. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, je vedúcim Oddelenia dejín vedy a techniky. Zaoberá sa dejinami hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia. Napísal monografie Industrializácia Slovenska 1918 – 1938. Rozvoj alebo úpadok? (Bratislava 1995), Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska: priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy. (Bratislava 2014), Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945 (Bratislava 2015) a je spoluautorom monografií Chronológia dejín vied a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Anna Falisová, Tibor Morovics) a Tatra banka v zrkadle dejín (Bratislava 2007, spoluautor Roman Holec), Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (Bratislava 2011, spoluautor Miroslav Londák), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944-1948 (Bratislava 2011, spoluautorom je Miroslav Sabol a Anna Falisová), Kauza Karvaš (Bratislava 2014, spoluautorom je Michal Schvarc). Je autorom mnohých kapitol v monografiách a vedeckých štúdií doma a v zahraničí.


KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI