TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

"Panský dům" v Týnci nad Labem: vzestupy a úpadky jednoho domu

Untitled Document
Michael Rykl
Summary

RYKL, Michael: "Noble House" in Týnec nad Labem. The History of the Rises and Falls of a House

The study of small-town houses is not a very common topic among researchers. The analysis of the development of the historical house "Panský dom" (literally house of nobility) in the town of Týnec nad Labem has been highly informative. The aim of the article is to show the individual development phases of house construction according to research into material and written sources. Reconstructions, the building use, as well as individual structural changes can be analysed from the late Middle Ages to the 20th century.
On the basis of the research performed, it can be stated that the use and purpose of the building changed with each new owner, related to his social status (suzerain house; inn; house of reeve and aristocratic officers; uninhabited; house of a noble with a regular income that led to the construction of a dance hall; semi-agrarian farmers; the transformation to an apartment building and hotel; bakery; etc.). The function of the courtyard also adapted to the desires of the new owner and the quality of life the residents changed accordingly. The quality of life of its residents illustrates the ability to exploit the potential for the house (including loft, farm buildings in the courtyard, etc.), to express the fashion and trends of the particular period. The vision of the owner, the structural possibilities and especially the methods of modification that embody the fashion of the particular period can be appropriately illustrated. Individual structural modifications describe the ambitions and situation of the owners.
In this case, it is not a "great" history, but it is a study of the traces of life left in the house that surrounded its owners. At certain points, general history overlaps with the micro-history of "Panský dom" and together they influenced the form of house construction. The research identified several building phases and reconstructions when the modus operandi accurately corresponded with the social status of the owners. The informative value grows from the early periods to the later periods, in proportion with the number of written sources, as well as the material source – the house itself.

Keywords

maison, town house, tectonic historical exploration, interdisciplinary exploration of historical buildings, social rise and fall and their reflection in architecture, General von Melas

Bibliografická informácia

Michael Rykl : "Panský dům" v Týnci nad Labem: vzestupy a úpadky jednoho domu. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Ing. Michael Rykl, PhD., absolvent Fakulty architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe (1990), asistent a od roku 2005 docent na tejto fakulte. Venuje sa vyučovaniu dejín architektúry, dokumentácii historických stavieb a stavebno-historickému výskumu. Titul PhD. obhájil v roku 2010 (dizertačná práca: Skladba obytné části české středověké tvrze).V rokoch 1992 – 1997 pracoval zároveň aj v Památkovém ústavu ako terénny pracovník. Špecializuje sa na podrobné stavebno-historické výskumy profánnych stavieb obdobia stredoveku a novoveku. Jeho výskumné zameranie ilustruje výber publikácií: Příspěvek k výzkumu středověkých světnic (In Průzkumy památek XIV – 2, 2007); Projevy historismu, tradicionalismu a konzervativismu v prostředí menších feudálních sídel (In Svorník 8, 2010); Přístup nebo pobyt? K výpovědi orientace portálů. (In Zprávy památkové péče 70/6, 2010); Die Frage der Aussicht an Beispielen von kleinen Feudalsitzen (Festen) in Böhmen (In Olaf Wagener (ed.) Symbole der Macht , Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 17, Frankfurt/Main, 2013).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí