TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

"Napomínam ťa z otcovskej lásky..." Koncept výchovy a vzdelávania na dvore palatína Mikuláša Esterházyho v prvej polovici 17. storočia.

Untitled Document
Diana Duchoňová
Summary

Diana Duchoňová: "It Is My Fatherly Love That Makes Me Instruct You...": Upbringing and Education at the Court of the Palatine Nikolaus Esterházy in the First Half of the 17th Century

It was in the beginning of the 16th century that fashion to publish about proper behaviour and improvement of manners from childhood to adulthood reached its peak. Court instructions and codes of conduct aimed to discipline a court society and depict to a great extent life at the aristocratic court. On the one hand, they represented an ideal of proper manners, on the other, they are also a reflection of certain conventions, traditions and common practice of the given time and place.
Work burden, frequent travels of the court of the palatine and his emerging health problems that required long-term stays in spas prevented the palatine Nikolaus Esterházy to a great extent from personal involvement in upbringing of his own children. His advice and instructions for his oldest son Stephen covered all aspects of life of an aristocrat. The palatine divided and designated them according to the age of his son: for children years, adolescence and adulthood after the wedding. He adjusted them according to his spiritual, moral and educational needs. Stephen was supposed to get the best possible education and predetermined to fulfil the ideal of a son of a high dignitary of the realm. Even though majority of lectures employed the form and patterns of similar codes of the period, the palatine introduced also his own notions, such as specific daily timetable for his son.
It is important to note that the character of palatine's instructions to his son was positively recommendative.

Keywords

Kingdom of Hungary, early modern period, upbringing and education, Nikolaus Esterhazy

Bibliografická informácia

Diana Duchoňová : "Napomínam ťa z otcovskej lásky..." Koncept výchovy a vzdelávania na dvore palatína Mikuláša Esterházyho v prvej polovici 17. storočia.. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa na problematiku výskumu aristokratických rodov, dejín každodennosti a historickej kriminológie. Je autorkou vedeckej monografie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti (2013) a spoluautorkou vedeckých publikácií Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014) a Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti (2016).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE