TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

"Maďar je ohnivý ako Talian... Slovák je, tak ako Poliak, oddaný pálenke". Národný charakter Slovákov a Maďarov v uhorských a rakúskych štatistikách do roku 1848

Untitled Document
Peter Šoltés
Summary

Peter Šoltés: "A Hungarian is as passionate as an Italian… A Slovak is, like a Pole, devoted to liquor…": The National Character of Slovaks and Hungarians in Hungarian and Austrian Statistics up to 1848

National character (Nationalcharakter, Volkscharakter) as a category of scientific research had been solidly establishing itself in Austrian and Hungarian scientific discussions since the 80s of the 18th century. At the beginning it was the research subject of a complex scientific discipline known as statistics, or politics, (Statistik, Staatskunde). New scientific disciplines were formed during the first half of the 19th century. One of their goals was the examination and description of national character. It had been the subject of the great interest of the state during the Enlighment since the reign of Joseph II. The depictions of national character recorded in statistical data provide a crucial source for the scrutiny of the historical genesis of ethnic, social and denominational stereotypes. The stereotypes were systematically noted down in their established forms. Consequently, the statistical data noticeably contributed to the creation of the fixed meaning and usage of stereotypes known at that time. The authors of the statistics wrote them with patriotical goals and with the aim to improve general knowledge and thus strengthen their native country. During the national character creation layers of new ethnic stereotypes were piled on the older ones. The new stereotypes reacted to social changes, state needs and norms and to interests and expectations of elite. The mutual complementarity of Hungarian and Slovak national characters is evident even at first glance at the statistical data expressing them. Slavic people were due to their number, history and intensity of bilateral contacts, together with Germans, the main referential ethnicity for genuine Hungarians. National character was attractive also for national movement ideologists during the pre-March era since they had realised its mobilization potential. The ideologists attempted to create a tool from national character for reinforcement of the identification with nation and for determining the ideal member of a national collective being formed. Stereotypization, a priori a part of every effort to reduce and divide a heterogeneous social group into certain representative features, was becoming an important instrument of national mobilization.

Bibliografická informácia

Peter Šoltés : "Maďar je ohnivý ako Talian... Slovák je, tak ako Poliak, oddaný pálenke". Národný charakter Slovákov a Maďarov v uhorských a rakúskych štatistikách do roku 1848. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa výskumu sociálnych noriem a kultúrneho transferu v konfesionálne a etnicky pluralitnom prostredí Uhorska, výskumu stereotypov v období vzniku a šírenia národných hnutí a štatistickej a cestopisnej literatúry o Uhorsku v „dlhom" 19. storočí. Je autorom monografie Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši (Bratislava, 2009).