TÉMA TÉMA

Untitled Document

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

Forum Historiae 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Obrázok na titulnej strane: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc., Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Dr. Enikő Csukovits, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zdenko Ďuriška, Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A., Viliam Jablonický, PhDr. Hana Kližanová, akademik Attila Zsoldos, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

"Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy..." Narušenie harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov v 18. storočí

Untitled Document
Anna Fundárková
Summary

Anna Fundárková: "The one, who has only his own welfare in mind, shall not be allowed to call himself Pálffy…": A Disruption of Harmony and Familial Relationships within the Pálffy Family During the 18th Century

Property disputes have always been one of the main reasons of misunderstandings and conflicts among family members. Big conflicts among the family of Pálffy members were caused by the testament of Palatine János Palffy and the consequent property division. The author analyzes the correspondence between Károly Pál Pálffy and Rudolf (I.) Pálffy, and offers a portrait of the complicated family relationships during the long-lasting conflict. They were both partial owners of the Červený Kameň and Svätý Jur and Pezinok estates, but even despite several agreements and lawsuits were not able to reach reconciliation with each other. When Károly Pál became the guardian of Rudolf Pálffy's sons, the disagreements passed over to the next generation. Besides property and financial problems he had to solve also the problem of the planned marriage of Rudolf Pálffy with certain countess of Bethlen. The article tries to answer several questions: how did the family of Pálffy judge the conflict among its members and what was the attitude of aristocrats and royal court towards the dispute inside high-profile and politically influential Hungarian magnate family.

Keywords

property disputes, heritage, the family of Palffy, 18th century history, Vienna's court, Kingdom of Hungary, family reputation

Bibliografická informácia

Anna Fundárková : "Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy..." Narušenie harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov v 18. storočí. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novoveku historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa zameriava na politické dejiny obdobia raného novoveku, uhorskú politickú elitu a jej vzťah k viedenskému dvoru, ako aj na rod Pálffyovcov. Okrem množstva štúdií v domácich a zahraničných periodikách je spolueditorkou publikácií Institutions of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History. Faculty of Law, University of Pécs – Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Pécs 2011; Pállfiovci v novoveku. Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Bratislava – Budapest 2003. Je autorkou monografie Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1646-1650). Wien : Collegium Hungaricum, 2009. 

Kontakt

annafund@gmail.com

 ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)