TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

"... kde Maďarka, tam hnev; kde Nemkyňa, tam faleš; kde Cigánka, tam krádež". Utváranie stereotypov o "iných" v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia

Untitled Document
Rastislav Molda
Summary

Rastislav Molda: "Where there is a Hungarian woman there is anger; where there is a German woman there is falseness; where there is a Gipsy woman there is theft…": Creating Stereotypes of "Others" in Slovak Travel and Ethnographic Literature of the 19th Century

The aim of the study is the analysis of the stereotypes of Hungarians, Jews, Germans and Romanies that are portrayed in the Slovak literature of the 19th century. The primary sources of the text analysis are travel and ethnographic works published as separate titles as well as the articles issued in the periodical press. Some of the mentioned literary pieces were due to limited publishing and financial possibilities published only in student's manuscript magazines and humorous magazines. Making stereotypes springs from an ambivalent relationship when there is the differentiation between "we" and "the others". Slovak authors used ironic, negative and even pejorative words when describing "the other" nationalities, whereas, they offered a positive self-portrayal when representing Slovaks. The goal of this study is to provide the record of the creation and usage of ethnic stereotypes in its complexity and in its context of the genesis of Slovak auto- and hetero-stereotypes about Hungarian nationalities in Slovak intellectual discussion. In this analysis of the stereotypes their functionality, frequency in various social environments as well as the media in which they occurred are stressed. Attention is paid to Slovak authors' expressions used in the depiction of "the others". The study is devoted to the stereotypes with the emphasis on particular situations in which they were formed. Moreover, this work points out reciprocal influence of the stereotypes and their importance. The extent of the study does not allow analyzing all the Slovak hetero-stereotypes mentioned in these literary genres. Therefore only the selection from the hetero-stereotype catalogue will be presented. According to this election Hungarians are presented as "a lazy and indolent nation", Germans as a "greedy and self-conceited" nation, Jews are stereotypically perceived as innkeepers and the stereotypes about Romanies are simply negative.

Bibliografická informácia

Rastislav Molda : "... kde Maďarka, tam hnev; kde Nemkyňa, tam faleš; kde Cigánka, tam krádež". Utváranie stereotypov o "iných" v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Rastislav Molda pracuje ako historik umenia v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu dejín „dlhého" 19. storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analý­ze etnických stereotypov a skúma vplyv školstva a umenia na utváranie národnej identity. Je autorom dvoch monografií (Ces­topisné denníky štúrovcov, 2014 a Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a ná­rodopisnej literatúre 19. storočia, 2015) a viacerých štúdií a odborných článkov.