TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

"Jednousadlostný šľachtic". K objasneniu stredovekého pojmu

Untitled Document
Tibor Neumann
Summary

Tibor Neumann: "Nobiles Unius Sessionis": An Explanation of the Medieval Concept

Medieval nobility of Hungary comprised about 4 to 5% of the country's total population. From the great part it was represented by lesser nobles with modest property.  Among lesser nobles prevailed nobiles unius sessionis, i. e. nobles possessing only one "session" - piece of land. This group is often mistakenly considered as a separate social group and at the same time the lowest strata of nobility. From that reason they are frequently characterised as impecunious, poor or peasant nobles.

Indeed, nobilis unius sessionis usually possessed only one session. However, there were many cases of nobles possessing more, even six sessions. On the other hand, there were some who did not even own one whole session, but only a part of it (quarter, fifth, sixth). The reason why such a noble was still called nobilis unius sessionis can be found in Hungarian medieval laws that quite unambiguously explained the term as synonymous to nobilis iobagiones non habentes, i. e. a noble, who had no subjects.
Nevertheless, there were not only men of noble descent in registers of nobiles unius sessionis.
They also included church nobles and several men or groups of men, who legally did not belong to nobility. They inherited land from a female; either by matrilineal descent (post matrem) or from their wives (post uxorem). As early as the half of the 16th century they were no longer considered fully-fledged nobles, but because they owned a manor were taxed as nobilis unius sessionis.
The term nobilis unius sessionis did not designate a social group. It was only a taxation category, which included all who were for some reason distinguished from subjects and at the same time, as they had no subjects themselves, from regular nobles. Therefore, the author's suggestion is to call this social group by the usual broader term "lesser nobility".

Keywords

middle ages, terminology, minor nobility, estates, social status, social stratification

Bibliografická informácia

Tibor Neumann : "Jednousadlostný šľachtic". K objasneniu stredovekého pojmu. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Tibor Neumann PhD. je mladým vedeckým pracovníkom oddelenia stredoveku na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je obdobie neskorého stredoveku s orientáciou najmä na Nitriansku a Bratislavskú stolicu. Je autorom monografie A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár 2007, 236 s. a editorom pramennej edície Zsigmondkori oklevéltár. Publikuje v maďarských i zahraničných periodikách.
 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku