TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

"Duch mlčí, len surové mäso vyvádza". Protižidovské stereotypy v ideológii Svetozára Hurbana-Vajanského

Untitled Document
Miloslav Szabó
Summary

Miloslav Szabó:"The spirit is silent, only the raw flesh disports…": Anti-Jewish Stereotypes in the Ideology of Svetozár Hurban-Vajanský

The study deals with the emotional history of Slovak antisemitism in the late 19th century. Inspired by the theory of Sander L. Gilman, it examines the role of the stereotypes of "race", sexuality and disease in the political thought of Svetozár Hurban-Vajanský who was the most influential Slovak ideologue in the 1880s and 1890s. The detailed analysis shows the impact of "race", sexuality and disease on Vajanský's perception of the nation-building processes in East Central Europe and their failure, respectivelly. The anti-Jewish stereotypes are seen as an integral part of the so called "naturalization-codes" (Bernhard Giesen) which helped the nationalist intellectuals to distinguish between their own national communities and the "others" in terms of "race" and gender. The search for the roots of the racialist antisemitism of the first half of the 20th century will thus reveal a particular ideological mixture of tradition and modernity, of Christianity and science – similar to the contemporary allegations of "ritual murder" or the visual anti-Jewish bias.741

Bibliografická informácia

Miloslav Szabó : "Duch mlčí, len surové mäso vyvádza". Protižidovské stereotypy v ideológii Svetozára Hurbana-Vajanského. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., pôsobí v Historickom ústave SAV v rámci projektu SAS PRO. Zaoberá sa dejinami rasizmu, antisemitizmu a nacionalizmu v Nemecku a strednej Európe v 19. a 20. storočí, ako aj intelektuálnymi dejinami. Je autorom monografií Boh v ofsajde (Bratislava: Kalligram, 2004),  Rasa a vôľa. Alfred Rosenberg a Mýtus 20. storočia (Bratislava: Kalligram, 2004) a Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875-1922)(Bratislava : Kalligram, 2014). V uplynulých rokoch pracoval na výskumnom projekte o slovenskom národnom hnutí a antisemitizme v rokoch 1875 až 1922. Z novších publikácií: „Židovská otázka" na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky (Střed/Centre, roč. 3, 2011, č. 2, s. 59–81), Vertraute Feindbilder. Die trans-nationalen Bezüge des slowakischen Antisemitismus um 1900. (Bohemia, roč. 51, 2011, č. 2, s. 358–388), "Be-cause words are not deeds." Antisemitic Practice and Nationality Policies in Upper Hungary around 1900. (Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, Nr. 3, July 2012. Dostupné na: www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=299)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)