TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

(De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

Untitled Document
Martina Fiamová
Summary

FIAMOVÁ, Martina: (De)formation of Rural Areas in the Collectivisation Process.

Keywords

Communist party of Czechoslovakia; Czechoslovakia; collectivization; sovietization;

Bibliografická informácia

Martina Fiamová : (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Martina Fiamová, PhD. je vedeckou pracovníčkou oddelenia novších dejín na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami Slovenskej republiky 1939 – 1945. Je spoluautorkou slovensko-anglickej publikácie Sila svedectva (2012) a spoluautorkou publikácií Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita (2014) a Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe (2014). V roku 2015 publikovala monografiu Slovenská zem patrí do slovenských rúk. Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945