TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

(De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

Untitled Document
Martina Fiamová
Summary

FIAMOVÁ, Martina: (De)formation of Rural Areas in the Collectivisation Process.
The prevalence of the Communist Party of Czechoslovakia in February 1948 brought great changes to the entire Czechoslovak society. The state's subordination of a major portion of the population – farmers – was affected with the violent implementation of the Soviet collectivization model in domestic economic conditions. With its implementation, the communist regime managed to reconstruct the whole of rural society within few years in a manner that was unprecedented in national history. The process of agricultural socialization in Czechoslovakia was carried out in several phases in the years 1949 – 1960. The accompanying phenomenon of this process was intensive persecution of those farmers and their families that resisted in order to break their resistance and to convince the population that the only possible method of agricultural production would be provided by collective production organizations – collective farming facilities. At the beginning of the 1960s, at the cost of property, as well as social and cultural losses, the state managed to complete the transformation of the Czechoslovak farmer to a common agricultural employee who lost his relationship with the soil. At the same time, collectivization brought a rapid and dramatic transformation of the whole society of farmers, including its value system, everyday life and the country they used to live in.

Keywords

Communist party of Czechoslovakia; Czechoslovakia; collectivization; sovietization;

Bibliografická informácia

Martina Fiamová : (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Martina Fiamová, PhD. je vedeckou pracovníčkou oddelenia novších dejín na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami Slovenskej republiky 1939 – 1945. Je spoluautorkou slovensko-anglickej publikácie Sila svedectva (2012) a spoluautorkou publikácií Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita (2014) a Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe (2014). V roku 2015 publikovala monografiu Slovenská zem patrí do slovenských rúk. Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945